Важливу роль у навчальному, виховному та науковому процесах відіграє бібліотека університету, основна роль і мета діяльності якої полягає в підтримці навчання і досліджень в контексті стратегічних цілей університету, що досягається за рахунок надання високоякісних, професійних послуг та інформації, підтримується збереженням, просуванням і експлуатацією унікальних фондів і колекцій, організацією сучасного інформаційного середовища, адаптованого до всіх потреб і режимів всіх учасників навчального і наукового процесів університету.

Особливість роботи НБ ДБТУ полягає в тому, що вона у 2021 році об’єднала документальні та електронні ресурси книгозбірень чотирьох університетів – ХНТУСГ, ХНАУ, ХДЗВА та ХДУХТ. Використовуючи найкращий досвід роботи кожної з бібліотек, НБ спрямовує свою діяльність на забезпечення лідируючих позицій ДБТУ серед закладів вищої освіти через популяризацію його освітніх послуг, сприяння підвищенню рейтингових показників наукових досліджень, активізацію соціокультурної діяльності серед студентської молоді, розширення якісних бібліотечних сервісів, автоматизацію основних процесів і створення власних інформаційних ресурсів для створення вдалого, позитивного іміджу бібліотеки і університету. осучаснення діяльності наукової бібліотеки ЗВО робить освітній процес максимально зручним і продуктивним як для викладача, так і для студента, сприяє забезпеченню якості освіти, підняттю іміджу університету та визнанню його науковців в світі.

Розширену структуру бібліотеки складають 8 бібліотечних пунктів обслуговування, які територіально розташовані на всіх факультетах університету. Функціонують 15 абонементів і 12 читальних залів, працює служба міжбібліотечного абонемента та електронної доставки документів. Використання можливостей сучасних технологій у мережі Інтернет дозволяє суттєво підвищити рівень сервісу для віддалених користувачів. Всі читальні зали мають доступ до мережі Інтернет за технологією WI-FI.Фонди бібліотеки університету налічують 1489002 примірників, у т. ч. наукової літератури – 515464, навчальної – 756951, художньої – 160110, рідкісних та цінних видань –23311 примірника. Одним із найважливіших напрямів діяльності є комплектування бібліотечного фонду новою літературою, інформаційними ресурсами, доукомплектування малозабезпечених дисциплін як традиційними джерелами інформації, так і електронними документами. Щорічно здійснюється передплата більше 100 наз періодичних видань.

НБ активно розвиває інформаційно-комунікаційні технології:

  • створено власний веб-сайт з можливістю його мобільної WEB-присутності (https://library.btu.kharkov.ua/ );
  • проводиться робота по створенню інституційного репозитарію ДБТУ та організації його наповнення матеріалами чотирьох репозитаріїв:Open Archive KhNTUA (http://dspace.khntusg.com.ua/) – 15633 документи), irHDUHT (https://elib.hduht.edu.ua/ – 5884 – документи),eKhNАUIR(http://dspace.knau.kharkov.ua/jspui/ – 2860 документів), repoHDZVA (http://repository.hdzva.edu.ua/ – 887 документів);
  • створено електронну бібліотеку навчальних і навчально-методичних видань викладачів; для підтримки наукової діяльності створено повнотекстові БД – «Дисертації та автореферати дисертацій», «Охоронні документи»;
  • автоматизовано процеси формування, обробки і штрихкодування документів;
  • частково впроваджено електронну книговидачу та електронне замовлення для користувачів;
  • сформовано науково-інформаційну систему вторинних ресурсів в вигляді бібліографічної і біобібліографічної продукції, в рамках якої здійснюється видання серій науково-допоміжних покажчиків «Праці кафедр ДБТУ», «Праці науковців ДБТУ»;
  • здійснюється робота по наповненню сторінок видатних науковців ДБТУ та університету у Вікіпедії;

підтримується в актуальному стані створена система демонстрації наукометричних показників вчених «Веб-портфоліо науковців»  http://athra.btu.kharkiv.ua/, що надає бібліографічні дані, повнотекстові матеріали та наукометричні показники науковців ДБТУ. Інформація до ресурсу інтегруються з бази даних «Праці науковців» та «Охоронні документи» і містить інтерактивні посилання до ідентифікаторів науковців ORCID, облікових записів в базах даних Scopus, WoS, Google Scholar, сторінок науковців-винахідників в ресурсі Укрпатент. У ресурсі створено 527 персоніфікованих сторінки науковців, перегляд яких у 2021 році склав 64146 раз. Для ефективності роботи з відстеження публікації авторів-співробітників ДБТУ, що індексуються базами даних Scopus та Web of Science Core Collection в цьому ресурсі функціонує окремий розділ «Публікації авторів ДБТУ в Scopus, WoS за роками» у вигляді списків з інтерактивними посиланнями http://athra.btu.kharkiv.ua/web/browse?type=wsb Цей ресурс активно використовується у довідковій та інформаційній роботі, для оцінки наукової діяльності вченого при підготовці документів до щорічного звіту, конкурсу на заміщення вакантної посади, при ліцензуванні спеціальностей і акредитації, та для систематизації власної діяльності, самопрезентації тощо.

Науково-технічна інформація прикладного й фундаментального характеру доступна за допомогою міжнародних баз даних за основними напрямами діяльності і у різних галузях науки. Бібліотека має досвід організації доступу до електронних наукових повнотекстових і реферативних ресурсів та наукометричних зарубіжних баз даних: Web of Science, Scopus, Springer Link, Wiley тестовий доступ, ScienceDirect, Bentham Science.

Бібліотека активно працює у напрямку інформаційно-аналітичного моніторингу та здійснення бібліометричного аналізу публікаційної активності викладачів ДБТУ: постійно проводить моніторинг профілю університету в базах даних Scopus, Web of Science та науковому он-лайн сервісі Google Scholar, відстежуються профілі науковців в Google Scholar для коректного відображення їх в інформаційно-аналітичній системі «Бібліометрика української науки».

З метою сприяння підвищенню публікаційної активності викладачів, науковців бібліотекою проводяться Дні бібліотеки на факультетах з питань пошукових можливостей зарубіжних баз даних; обговорення з викладачами питань впливу публікаційної активності авторів-науковців та цитованості їх робіт на рейтингові показники університету; надаються рекомендації щодо редагування профілів науковців в Google Scholar та реєстрі Orcid відповідно до встановлених вимог тощо.

НБ проводить активну роботу щодо створення і підтримки атмосфери академічної доброчесності в ДБТУ. Бібліотека взяла активну участь у підписанні договорів про співпрацю і надання послуг з Unicheck, адмініструванні та розробці відповідної регламентуючої документації. Для відповідальних осіб за перевірку на наявність текстових запозичень по кафедрам університету проводяться практичні заняття з основ роботи по перевірці текстів на ознаки плагіату в системі UNICHECK.

Зовнішнє співробітництво реалізується у загальнодержавних проєктах «Наукова періодика України», «Україніка наукова» НБУ ім. В.І. Вернадського, регіонального бібліотечного корпоративного об’єднання, «Єдина картка читача бібліотек ЗВО м. Харкова» ЦНБ ХНУ ім. В. Н. Каразіна; «Метабібліографія Харківщини» ХДНБ ім. В. Г. Короленка. За робочою угодою про співробітництво бібліотек м. Харкова НБ бере участь у формуванні електронного зведеного каталогу періодичних видань: ХДНБ ім. В.Г. Короленка, ЦНБ ХНУ ім. В. Н. Каразіна та у проєкті «eScriptorium» ЦНБ Каразінського університету (http://escriptorium.univer.kharkov.ua/).

Попереду у бібліотеки – втілення багатьох задумів, які сприятимуть оновленню іміджу бібліотеки та вдосконаленню її діяльності. А у керівництва університету достатньо енергії та наполегливості, щоб зробити нашу бібліотеку ще біль привабливішою та сучаснішою.

Виступ  директора НБ на Вченій раді ДБТУ 15.07.2022р. «Роль і завдання Наукової бібліотеки в формуванні інформаційного забезпечення освітньо-виховного та наукового процесів»